حمایت کنندگان اصلی
حمایت مالی
بانک مسکن
بانک کارآفرین
حمایت معنوی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه تبریز
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شیراز
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه تربیت مدرس