کارت شرکت در همایش
1396-11-24

شرکت کنندگان محترم موظف هستند برای گرفتن گواهینامه حضور در همایش کارت ورود را به همراه داشته باشند.

از مسیر زیر می توانید کارت ورود را دریافت نمایید.


کارت ورود به همایش