گواهی پذیرش
1396-12-01

به اطلاع آن دسته از عزیزانی که مقالاتشان به هر شکل پذیرفته شده می رساند، با مراجعه به دبیرخانه همایش واقع در: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه دوم، آقای قانع، می توانند گواهینامه پذیرش مقاله خود را دریافت نمایند.
در ضمن آن دسته از عزیزانی که در همایش حضور داشته اند و قبلا در تاریخ تعیین شده قبلی ثبت نام کرده بودند، می توانند گواهینامه خود را به شکل الکترونیکی دریافت نمایند و یا با مراجعه به آدرس دبیرخانه به آدرس: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه دوم، گواهینامه خود را دریافت نمایند.

اشکال پذیرش مقاله:

مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است.
مقاله به صورت پوستری پذیرفته شده است.
مقاله مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است.
مقاله مشروط به صورت پوستری پذیرفته شده است.
مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است.