1- چه مدت بعد از ارسال مقاله داوری انجام می شود؟
2- مقالات کجا انتشار میابد؟
3- آیا گواهی صادر می شود؟
4- چگونه در همایش شرکت کنم؟

1- چه مدت بعد از ارسال مقاله داوری انجام می شود؟ up

داوری مقالات تا 8 روز بعد از ارسال آن صورت می گیرد.

2- مقالات کجا انتشار میابد؟ up

مقالات پذیرفته شده هم به صورت لوح فشده  و هم در نمایه ISC منتشر می شود.

3- آیا گواهی صادر می شود؟ up

گواهی برای مقالات پپذیرفته شده و هم برای شرکت در همایش صادر می شود.

4- چگونه در همایش شرکت کنم؟ up

ثبت نام در سایت به معنای مجوز حضور در همایش است.