برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 پانل تخصصی حوزه سیاستگذاری
1396-11-28 15:00-18:30
بدون محدودیت
0 ریال
0
2 پانل تخصصی حوزه مالی
1396-11-28 15:00-18:30
بدون محدودیت
0 ریال
0
3 پانل تحصصی حوزه گردشگری
1396-11-29 08:30-12:00
بدون محدودیت
0 ریال
0
4 پانل تخصصی حوزه صنعت و تجارت
1396-11-29 08:30-12:00
بدون محدودیت
0 ریال
0
5 پانل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات
1396-11-29 12:30-16:00
بدون محدودیت
0 ریال
0
6 پانل تخصصی حوزه منابع انسانی
1396-11-29 12:30-16:00
بدون محدودیت
0 ریال
0