پذیرش مقالات منحصراً از طریق وبسایت همایش صورت می پذیرد.

مقالات ارسالی باید منطبق با یکی از محورهای تخصصی همایش باشند.

نویسندگان محترم برای انجام اصلاحات مورد نظر همایش که به ایشان اعلام خواهد شد به مدت یک هفته پس از داوری فرصت خواهند داشت.

یک روز پس از همایش گواهینامه الکترونیکی شرکت در همایش و نیز مقالات پذیرفته شده به شرکت کنندگان در همایش و نویسندگان ارسال خواهد شد.

چاپ مقالات در ویژه نامه همایش به صورت لوح فشرده منوط به انجام اصلاحات از طرف نویسندگان در بازه زمانی ذکر شده است.


قالب مقالات


فرمت ارائه شفاهی مقاله

ارائه مقاله به صورت پوستر