با توجه به اهداف یادشده، محورهای ذیل به عنوان محورهای اصلی همایش در نظر گرفته شده‌اند. عطف به موضوع کلی همایش (توسعه تولید و اشتغال) شایسته است در مباحث "مبانی نظری، روش‌ها و حوزه‌های کاربردی" ذیل هر کدام از محورها  پژوهش شود و در کنار آن برنامه اصلی کنفرانس برگزاری پنل های تخصصی در حوزه های زیر خواهد بود:


حوزه مدیریت عمومی و سیاستگذاری

 •  ظرفیت‌سنجی سیاست‌ها و قوانین موجود در راستای تولید ملی وتوسعه اشتغال
 • موانع ساختاری- شبکه‌ای (ارتباط بین سازمانی) در تولید ملی
 • نقش جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید و اشتغال بخش خصوصی و عمومی
 • جایگاه و نقش آموزش‌های دانشگاهی مدیریت دولتی در افزایش توان نظام اداری و تولید ملی
 • سیاست‌های تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی مدیریت دولتی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ملی و اشتغال
 • ارزیابی و نقد طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌ها در دو دهه اخیر
 • ارزیابی و نقد طرح‌های خصوصی‌سازی به اجرا درآمده از منظر تولید ملی و اشتغال
 • اخلاق‌گرایی در خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی و اثرات آن بر اشتغال در سطح ملی
 • نقش دولت در توسعه کسب‌وکار مجازی
 • مقایسه سهولت کسب‌وکار در ایران با کشورهای هم‌تراز و تعیین الزامات دولت

نشست تخصصی حوزه سیاستگذاری

حوزه مدیریت صنعت و تجارت

         1-  بررسی زیرساختهای حقوقی کشور در حوزه حمایت از تولید ملّی و صادرات     

                 الف. نقش قانون کار در رشد اشتغال کشور

         2- چالشهای توسعه بهره وری در تولید کشور 

                الف. استراتژی توسعه خودروسازی در کشور

                 ب.مدل کسب و کار راه ­آهن در کشور

                 ج.استراتژی توسعه واکسن در ایران

          3-اشتغال دانش ­آموختگان در کشور 

          4-دانشگاه کارآفرین 


نشست تخصصی حوزه صنعت و تجارت


حوزه منابع انسانی

 • توسعه و توانمند سازی منابع انسانی
 • برنامه ریزی و سازماندهی منابع انسانی
 • زنان در محیط کار و ترکیب جمعیتی منابع انسانی در کشور
 • آموزش و نیازسنجی آموزشی منابع انسانی
 • شایسته گزینی و شایسته سالاری در سازمان ها
 • پاداش و مدیریت عملکرد کارکنان
 • کمیت و کیفیت منابع انسانی آماده به کار در کشور
 • فرصت ها و تهدیدهای مدیریت منابع انسانی در کشور
 • جهانی شدن، افزایش خشونت در محیط کار
 • کار در خانه و چالش های مدیریت منابع انسانی
 • مساله انتصابات و ارتقاء شغلی در سطوح مدیریتی کشور
 • بهره‌وری منابع انسانی در کشور

نشست تخصصی حوزه منابع انسانی


حوزه فناوری اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی

 • حاکمیت فناوری اطلاعات
 • فرصت‌های شغلی در فضای مجازی

نشست تحصصی حوزه فناوری اطلاعات


حوزه مدیریت مالی

 • جایگاه و ظرفیت نظام بانکی کشور در اشتغال و تولید
 • توسعه بازار سرمایه، اشتغال و تولید
 • ابزارهای نوین مالی، اشتغال و تولید
 • توسعه صنعت بیمه، اشتغال و تولید

نشست تخصصی حوزه مالی


حوزه گردشگری

(تمام موضوعات زیر با محوریت تولید ملی و توسعه اشتغال خواهد بود)

 • مدیریت مقصد
   1. مدیریت یکپارچه
   2. مدیریت اثرات اجتماعی و دیدارکننده
   3. مدیریت اثرات زیست‌محیطی
   4. مدیریت منابع و جاذبه‌ها
   5. مدیریت ریسک و ارتقاء شاخص رقابت‌پذیری
 • مدیریت اثرات اقتصادی
   1. افزایش ضریب تکاثری و کاهش نشت اقتصادی
   2. توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی
   3. عدالت توزیعی (توسعه منطقه‌ای و فقرزدایی)
 • مدیریت منابع انسانی
   1. آموزش، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی
   2. مدیریت مشارکتی
   3. فرصت‌های شغلی جدید و فناوری‌های نوین در گردشگری
 • مدیریت کسب‌وکارها
   1. مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها و زنجیره تأمین سبز
   2. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و استارت آپ‌ها
   3. کارآفرینی اجتماعی و خوشه‌های گردشگری
 • مدیریت بازاریابی و فناوری‌های نوین
   1. کارآفرینی و استارت آپ‌ها در گردشگری
   2. ابزارهای نوین بازاریابی در گردشگری
   3. برند ملی گردشگری و کمپین‌های یکپارچه بازاریابی
 • مدیریت دولتی/ عمومی و خصوصی
   1. سیاست‌گذاری
   2. بسترسازی (قانونی، حقوقی، مالی، نهادی و زیرساختی)
   3. نظارت و کنترل
   4. حکمروایی خوب
نشست تخصصی حوزه مدیریت گردشگری