اهداف مرتبط با دانشگاهیان

- نقش آفرینی محوری در مطالعه مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه اشتغال و تولید پایدار

- شناسایی و جذب نیازهای پژوهشی بخش خصوصی و دولتی مرتبط با حوزه مدیریت در زمینه اقتصاد مقاومتی و اشتغال

- تیم‌سازی با دانشگاه‌ها جهت رفع مشکلات و ارائه راهکار در حوزه تولید و اشتغال

اهداف مرتبط با بخش دولتی

- اعلام اقدامات انجام شده در راستای توسعه اشتغال و تولید پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی توسط مسئولین

- اعلام رئوس برنامه‌های دولت و چالش‌های پیش رو در حوزه اشتغال و تولید

اهداف مرتبط با بخش خصوصی

- تبیین نگاه بخش خصوصی به موضوع اقتصاد مقاومتی و جایگاه آن در موضوع اشتغال و تولید

- تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه در حوزه اشتغال و تولید

ایجاد ارتباط و تعامل بین مخاطبین دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی